Statistical Physics


Lee, Koo-Chul (SNU) : kclee@phya.snu.ac.kr

Kim, Doochul (SNU) : dkim@phya.snu.ac.kr

Choi, Moo Young (SNU) : mychoi@phya.snu.ac.kr

Lee, Kong-Ju-Bock (Ewha Univ.) : kjblee@ewhahp3.ewha,ac.kr

Kim, Yup (Kyunghee Univ.) : ykim@nms.kyunghee.ac.kr

Kahng, Byungnam (Konkuk Univ.) : kahng@kkucc.konkuk.ac.kr

Kim, In-Mook (Korea Univ.) : imkim@kuccnx.korea.ac.kr

Kim, Jin Min (HallymUniv.) : jmkim@physics.soongsil.ac.kr

Um, Chung In (Korea Univ.): cium@kuccnx.korea.ac.kr

Kwon, Chulan (Myongji Univ.) : ckwon@wh.myongji.ac.kr

Shim, Kyungmoo (Chungnam Univ.) : gmshim@nsphys.chungnam.ac.kr

Park, Jeong-Man (Catholic Univ.) : jeong@mele.physics.upenn.edu