directorLectures
계원 물리학 강의

다음 강의 : 제1회
   때 : 2017년 12월 1일 (금), 17시 - 18시
   곳 : 상산수리과학관 (129동) 1층 강당
   연사 : 부산대학교 이창환 교수
   제목 : 중력파와 우주 시공간

Administrative Office

Location : Building 129 - 209
Admnistrative Staff : Ji-Sun Hong
E-Mail : ctp (at) ctp.snu.ac.kr
Phone : 880 - 6523
Fax : 82-2-884-7167

Computer Room

Location : Building 56 - 203
Operator : Yong-Ho Park
E-Mail : yhpark (at) phya.snu.ac.kr
Phone : 880 - 6620